Käpylä-Seura Säännöt

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Käpylä-Seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue on Käpylä lähimpine ympäristöineen.

 

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden
  pohjalta,
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
- kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
  omatoimisuuden voimistaminen sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

 

3§ TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon
  kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen
  liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
- harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
- edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon-
  ja kulttuuriympäristön vaalimista,
- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia,
- tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista.

 

4§ JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäseniä ovat
1. varsinaiset jäsenet,
2. kannattajajäsenet ja
3. kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla yksityishenkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta läsnäolo-, puhe- ja aloitteenteko-oikeus. Varsinaiset jäsenet ja kannattaja­jäsenet hyväksyy hallitus ja kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yh­distyksen kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäse­nyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

 

5§ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

 

6§ HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on ero­vuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheen­johtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

7§ KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun aikana. Lisäksi hallitus voi tar­vittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yh­distyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai sanomalehti- ilmoituksella. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

8§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa
  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
      pöytäkirjantarkistajaa, jotka voivat tarvittaessa olla myös
      ääntenlaskijoita,
  2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien
      lausunto,
  4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
      vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  5. hyväksytään toimintasuunnitelma,
  6. määrätään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
  7. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja
      kulukorvaukset
  8. hyväksytään talousarvio,
  9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
      puheenjohtajaksi, joka toinen vuosi,
10. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
11. valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja
      hallintoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan,
12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on
      tehty esitys 9 §:ssä esitetyllä tavalla.

 

9§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT MUUT ASIAT

Jos yhdistyksen jäsen tahtoo esittää jonkin asian vuosikokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivään mennessä, jotta hallituksella on tilaisuus antaa siitä lausuntonsa vuosi­kokoukselle.

 

10§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen erityisesti oikeuttaman hal­lituksen jäsenen kanssa.

 

11§ TALOUS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä viimeistään tammikuun 15. päivänä tilintarkastajalle Tilintarkastajan on annettava tarkas­tuskertomuksensa hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

 

12§ MUU TOIMINTA

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omai­suutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kus­tannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahan­keräyksiä.

 

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

14§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

15§ YHDISTYKSEN VARAT SEN PURKAUTUESSA

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

16§ NÄIDEN SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Nämä säännöt astuvat voimaan yhdistyksen kokouksen hyväksyttyä ne ja kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

17§ JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavu­tetut jäsenoikeudet säilyvät.

 


Käpylä-Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 19.11.2001.

Yhteistyössä