Helsingin uusi yleiskaava valmisteilla

Näin vaikutat
Oulunkylä-Seuran lausunto yleiskaavaluonnoksesta 2015
Muistutus Helsingin yleiskaavaehdotukseen 10.11.2015
Oulunkylä-Seuran Kannanotto ehdotukseen Helsingin luonnonsuojeluohjelmasta 2015-2024 ja metsäverkostoselvityksestä

Helsinkiin valmistellaan parhaillaan uutta yleiskaavaa, joka ohjaa Helsingin maankäyttöä ja liikennejärjestelmiä vuodesta 2016 alkaen. Yleiskaava tehdään kaupungille kerran 15 vuodessa, mutta nyt valmisteilla olevan kaavan aikahorisontti on vuoteen 2050 asti. Yleiskaava ohjaa kuitenkin mihin voidaan ja tulisi rakentaa ja miten tiiviisti. Valmisteilla oleva yleiskaava lähtee Helsingin nopeasta väestönkasvusta, ja esittää siksi runsaasti lisärakentamista. Yleiskaavassa ei päätetä suoraan rakennushankkeista - yksityiskohtaiset suunnitelmat tehdään osana asemakaavoitusta, joka on alisteinen yleiskaavalle.

Yleiskaava tehdään useassa vaiheessa: vuoden 2014 marraskuussa julkistettiin yleiskaavaluonnos, johon viranomaiset antoivat lausuntoja ja kuntalaisten mielipiteitä alkuvuodesta 2015. Oulunkyläläiset olivat yksi aktiivisimpia ryhmiä mielipiteiden antamisessa (395 mielipidettä Oulunkylän ja Koskelan alueelta, 38 % kaikista mielipiteistä). Palautteen pohjalta kaavaluonnoksesta muokattiin kaavaehdotus, jonka kaupunginsuunnittelulautakunta hyväksyi 10.11.2015. Valitettavasti Oulunkylästä ja muualtakin annetut kommentit eivät ole vaikuttaneet riittävästi viheralueiden kohtaloon kaavaehdotuksessa, joka seuraa hyvin läheisesti kaavaluonnosta. Jotain vaikutusta kommenteilla kuitenkin oli - kaavaluonnoksen rakentamisalueita Vantaanjoen varressa Patolan ja Veräjämäen alueella nykyisillä viheralueilla vähennettiin yhteensä kahdeksan hehtaaria.

Marraskuussa hyväksytty kaavaehdotus on nähtävänä 29.1.2016 asti. Tuona aikana kuntalaiset voivat lausua siitä mielipiteensä. Viheralueiden kohtalosta tai muusta kaavaan liittyvästä huolestuneiden kannattaa antaa äänensä kuulua. Helmikuusta lähtien kaupunginsuunnitteluvirasto työstää annettujen muistutusten pohjalta uuden yleiskaavaehdotuksen, jonka kaupunginvaltuusto suunnitelman mukaan hyväksyy syksyllä 2016.

Viheralueet uhattuna

Jos kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen toteutuisi täysmääräisenä, vaikutukset olisivat rajuja. Viheralueiden määrä putoaisi nykyiseen tilanteeseen verrattuna koko yleiskaava-alueella viidenneksen (lähes 1900 ha) ja metsäpeite jopa noin kolmanneksen (ks. http://helsinginmetsat.fi). Oulunkylä-Seura on huolissaan lähimetsien ja -puistojen kohtalosta yleiskaavassa. Oulunkylän seudulla Vantaanjoenvarren viheralueiden ketju (ns. Helsinkipuisto) hupenisi joenvarsikulissiksi ja Keskuspuisto kapenisi Maunulan kohdalla puoleen. Viheralueiden pinta-ala kutistuisi Oulunkylän seudulla yli 80 hehtaarilla. Suurimmat metsiin sijoittuvat rakennusalueet ovat Veräjämäen-Koskelan metsä (20 hehtaaria) ja Maunulanpuisto (14 hehtaaria). Pirunkallion ja Aidasmäentien metsät suunnitellun raidejokerin varrella ovat erityisen akuutisti uhattuja.

  • Pikkukosken pohjoispuolinen Pirunkallion metsäalue lähes jokeen asti (5 hehtaaria uhattuna)
  • Veräjämäen ja Koskelan laaja metsäalue Jokiniementien molemmin puolin (20 hehtaaria uhattuna)
  • Patolanpuisto kutistuisi jälleen kerran, nykyisestä jopa noin 9-10 hehtaaria
  • Savelanpuiston-Viikinmäen puolen jokivarressa jäljellä olevat metsät (muutama hehtaari) ja avoimet alueet
  • Toivolanpuisto (6 ha uhattuna) ja Itsenäisyydenpuisto (3 ha uhattuna)
  • Käpylä: Panuntien ja radanvarren metsät eli Louhenpuisto (yhteensä noin 14 ha uhattuna)
  • Kumpula: Intiantien ja Valtimontien välinen metsä, 8.5 hehtaaria
  • Metsälä ja Maunulanpuisto, Keskuspuiston itälaita (yhteensä 24 hehtaaria uhattuna, josta 19 ha metsää)

Avaa kartta isompana

Oheiseen karttaan on koottu yleiskaavaluonnoksessa uhan alla olevia metsä- ja puistoalueita. Yleiskaavan tavoittelema tiiviimpi rakentaminen on mahdollista toteuttaa viheralueita uhraamatta. Tiivistyvä kaupunki tarvitsee viheralueita kasvavalle väestölleen. Viheralueet eivät kuitenkaan säästy rakentamiselta ilman asukkaiden aktiivisuutta, joten ota kantaa oman lähimetsäsi tai -puistosi puolesta!

Yleiskaavaehdotuksen rakentamisalueet sulkevat sisäänsä myös monia kaupungin omissa selvityksissä arvokkaiksi toteamia viheralueita. Esimerkiksi Pirunkallio ja Veräjämäen metsä kuuluvat Vantaanjokivarren Helsinkipuistoon, Patolan metsä on yleiskaavassa nimetty kaupunginosapuistoksi ja kaikki em. kohteet kuuluvat myös metsäverkostoon.


Näin vaikutat

Tammikuuhun 2016 asti
Muistutukset yleiskaavaan osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) viimeistään 29.1.2015. Kirjaamon sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-012598.

Viestin on syytä olla ytimekäs ja kohtelias. Kannattaa mainita selvästi sen asuinalueen ja metsäalueen nimi, johon haluaa ottaa kantaa. Viheralueen arvo kannattaa tuoda esille omasta ja ympäristön näkökulmasta. Viestin voi aloittaa vaikkapa: "Asiani koskee valmisteilla olevaa yleiskaavaa Oulunkylän alueella..." Oma näkemys alueen kohtalosta kaavoituksessa on syytä sanoa selvästi, esimerkiksi: "Toivon, että Pirunkallion metsäalue (tai Itsenäisyydenpuisto, Veräjämäen metsä jne.) säilyy rakentamattomana virkistysalueena myös jatkossa." Viestissä voi vedota myös yleiskaavaluonnoksesta annettuihin viheralueiden säilyttämistä koskeviin mielipiteisiin, joita tuli Oulunkylästä erityisen paljon (ks. Vuorovaikutusraportti, s. 105 eteenpäin).

Syksyyn 2016 asti
Yleiskaavaehdotuksen ollessa poliittisessa käsittelyssä hyvä tapa saada huomiota Oulunkylän viheralueille on lähettää postia kaupunginvaltuutetuille. Viestin on hyvä alkaa tiivistäen pääviesti ensimmäiseen kappaleeseen - poliitikot ovat kiireisiä.

Kaupunginvaltuuston jäsenten yhteystiedot

Jos haluat mukaan porukkaan, joka tekee vaikuttamistyötä viheralueisiin liittyen, ole yhteydessä:
Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura.

Lisätietoa

Yleiskaavaa voi kommentoida myös kaupungin yleiskaavablogissa.

Oulunkylä-Seuran materiaalia